Śledź nas na portalach społecznościowych

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

stosowana przez Zbigniew Szymański „Industrial” Zbigniew Szymański z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Sienkiewicza 21/2; 88-100 Inowrocław, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 556-135-02-20 oraz REGON: 092483082 .

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Polityka bezpieczeństwa zwana dalej „Polityką”, określa środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych, sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami, zawiera wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe, wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do przetwarzania tych danych oraz opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi, a także tryb postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych w systemach informatycznych lub kartotekach, albo w sytuacji powzięcia podejrzenia o takim naruszeniu.
2. Instrukcja została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2

1. Ilekroć w Polityce jest mowa o:
a) zbiorze danych – rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,
b) przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych,
c) systemie informatycznym – rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń , programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych,
d) kartotece – rozumie się przez to zewidencjonowany, usystematyzowany zbiór wykazów, skoroszytów, wydruków komputerowych i innej dokumentacji gromadzonej w formie papierowej, zawierającej dane osobowe,
e) Administratorze Danych – rozumie się przez to Zbigniew Szymański „Industrial” Zbigniew Szymański z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Sienkiewicza 21/2; 88-100 Inowrocław, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 556-135-02-20 oraz REGON: 092483082. Rozumie się przez to osobę nadzorującą przestrzeganie zasad ochrony, która jest obowiązana zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochron. W szczególności powinna ona zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian, utrat, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Do jej obowiązków należy między innymi podejmowanie odpowiednich działań w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych w systemach informatycznych lub kartotekach, a także nadzór i kontrola w zakresie określonym przepisami o ochronie danych osobowych oraz regulacjami wewnętrznymi Administratora Danych.
f) osobie odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie sprzętu, oprogramowania i jego konserwację – rozumie się przez to informatyka odpowiedzialnego za powyższe zadania wyznaczonego przez Administratora Danych, zwanego dalej „Informatykiem”,
g) komórce organizacyjnej – rozumie się przez to każdą wydzieloną organizacyjnie i funkcjonalnie komórkę wewnętrzną, zgodnie z regulaminem organizacyjnym,
h) użytkowniku – rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez Administratora Danych lub osobę przez niego upoważnioną, uprawnioną do bezpośredniego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym oraz kartotekach, posiadającą ustalony identyfikator i hasło,
i) pracowniku ochrony – rozumie się przez to osobę wykonującą zadania z zakresu ochrony osób i mienia na rzecz Administratora Danych,
j) pomieszczeniach – rozumie się przez to budynki, pomieszczenia lub części pomieszczeń określone przez Administratora Danych, tworzące obszar, w którym przetwarzane są dane osobowe z użyciem stacjonarnego sprzętu komputerowego oraz gromadzone w kartotekach.

§ 3

1. W celu zwiększenia efektywności ochrony danych osobowych dokonano połączenia różnych zabezpieczeń w sposób umożliwiający stworzenie kilku warstw ochronnych. Ochrona danych osobowych jest realizowana poprzez: zabezpieczenia fizyczne, procedury organizacyjne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz przez użytkowników.
2. Zastosowane zabezpieczenia gwarantują:
a) poufność danych – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane nie są udostępniane nieupoważnionym podmiotom,
b) integralność danych – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że dane osobowe nie zostały zmienione lub zniszczone w sposób nieautoryzowany,
c) rozliczalność – rozumie się przez to właściwość zapewniającą, że działania podmiotu mogą być przypisane w sposób jednoznaczny tylko podmiotowi podejmującemu te działania,
d) integralność systemu – rozumie się przez to nienaruszalność systemu, niemożność jakiejkolwiek manipulacji,
e) uwierzytelnianie – rozumie się przez to działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej tożsamości podmiotu.
3. Za przestrzeganie zasad ochrony i bezpieczeństwa danych odpowiedzialny jest Administrator Danych.

§ 4

1. Realizację zamierzeń określonych w § 3 ust. 2 powinny zagwarantować następujące założenia:
a) wdrożenie procedur określających postępowanie osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych oraz ich odpowiedzialność za bezpieczeństwo tych danych,
b) przeszkolenie użytkowników w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,
c) przypisanie użytkownikom określonych atrybutów pozwalających na ich identyfikację (hasła, identyfikatory), zapewniających im dostęp do różnych poziomów baz danych osobowych – stosownie do indywidualnego zakresu upoważnienia,
d) podejmowanie niezbędnych działań w celu likwidacji słabych ogniw w systemie zabezpieczeń ,
e) okresowe sprawdzanie przestrzegania przez użytkowników wdrożonych metod postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych,
f) opracowanie procedur odtwarzania systemu w przypadku wystąpienia awarii,
g) śledzenie osiągnięć w dziedzinie bezpieczeństwa systemów informatycznych i w miarę możliwości organizacyjnych i techniczno-finansowych – wdrażanie nowych narzędzi i metod pracy oraz sposobów zarządzania systemami informatycznymi, które będą służyły wzmocnieniu bezpieczeństwa danych osobowych

§ 5

1. Za naruszenie ochrony danych osobowych uważa się w szczególności:
a) nieuprawniony dostęp lub próbę dostępu do danych osobowych lub pomieszczeń , w których się one znajdują,
b) wszelkie modyfikacje danych osobowych lub próby ich dokonania przez osoby nieuprawnione (np. zmian zawartości danych, utrat całości lub części danych),
c) naruszenie lub próby naruszenia integralności systemu,
d) zmianę lub utratę danych zapisanych na kopiach zapasowych,
e) naruszenie lub próby naruszenia poufności danych lub ich części,
f) nieuprawniony dostęp (sygnał o nielegalnym logowaniu lub inny objaw wskazujący na próbę lub działanie związane z nielegalnym dostępem do systemu),
g) udostępnienie osobom nieupoważnionym danych osobowych lub ich części,
h) zniszczenie, uszkodzenie lub wszelkie próby nieuprawnionej ingerencji w systemy informatyczne zmierzające do zakłócenia ich działania bądź pozyskania w sposób niedozwolony (lub w celach niezgodnych z przeznaczeniem) danych zawartych w systemach informatycznych lub kartotekach,
i) inny stan systemu informatycznego lub pomieszczeń niż pozostawiony przez użytkownika po zakończeniu pracy.
2. Za naruszenie ochrony danych osobowych uważa się również włamanie do budynku lub pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe.

ROZDZIAŁ II
Przedsięwzięcia zabezpieczające przed naruszeniem ochrony danych osobowych

§ 6

1. Każdy nowo zatrudniany pracownik – przed dopuszczeniem do dostępu do danych osobowych – podlega przeszkoleniu w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych oraz wynikających z nich zadań oraz obowiązków.
2. Wszyscy użytkownicy podlegają okresowym szkoleniom, stosownie do potrzeb wynikających ze zmian w systemie informatycznym (wymiana sprzętu na nowszej generacji, zmiana oprogramowania) oraz w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych lub zmian wewnętrznych regulacji.

§ 7

Za organizację szkoleń, odpowiedzialny jest Administrator Danych.

§ 8

1. Użytkownicy powinni mieć świadomość możliwości zaistnienia sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.
W tym celu należy:
a) zwracać szczególną uwagę przy wchodzeniu i wychodzeniu z obiektu na podejrzane osoby lub samochody parkujące w pobliżu,
b) przestrzegać procedur związanych z otwieraniem i zamykaniem pomieszczeń , a także z wejściem do obszarów przetwarzania danych osobowych osób nieupoważnionych,
c) informować Administratora Danych lub pracowników ochrony o podejrzanych osobach, tj.:
– osobach zachowujących się nienormalnie np. nieodpowiednio ubranych do pory roku, dnia i pogody;
– osobach przebywających w obiekcie bez wyraźnego celu;
– osobach posiadających przy sobie podejrzane bagaże, w których mogą być ukryte niebezpieczne przedmioty;
– przestrzegać zasad i procedur ochrony danych osobowych, w czasie pracy, a także po jej zakończeniu.
2. Pracownicy oraz użytkownicy zobowiązani są, na podstawie dokonanej identyfikacji ewentualnych zagrożeń, przedkładać Administratorowi Danych projekty i propozycje stosownych rozwiązań , których celem jest zabezpieczenie przed naruszeniem ochrony danych osobowych.

§ 9

1. Do podstawowych zabezpieczeń przed naruszeniem ochrony danych osobowych należą:
a) ochrona obiektu przez wszystkie dni w roku,
b) wydzielanie pomieszczeń ,
c) wyposażenie pomieszczeń w zamykane szafy,
d) zabezpieczenie wejść do pomieszczeń odpowiednimi zamkami,

§ 10

1. Klucze do pomieszczeń wydawane są wyłącznie osobom do tego uprawnionym. Klucze zapasowe do pomieszczeń , przechowywane są w specjalnej szafie i mogą być wydawane w sytuacjach awaryjnych.
2. Klucze zapasowe do szaf, w których przechowywane są kartoteki powinny być umieszczone w specjalnej szafie i mogą być wydawane w sytuacjach awaryjnych.
3. Każdorazowe zdanie i pobranie kluczy zapasowych podlega wpisowi do rejestru, w rejestrze odnotowuje się datę, godzinę i nazwisko osoby zdającej lub pobierającej klucze oraz potwierdza jej podpisem.

§ 11

1. Kartoteki przechowywane są w przeznaczonych do tego szafach, do których dostęp mają wyłącznie użytkownicy.
2. Użytkownicy, o których mowa w ust. 1, odpowiedzialni są za rzetelne prowadzenie kartotek, ich kompletność oraz ochronę.

ROZDZIAŁ III
Przetwarzanie danych osobowych

§ 12

1. Przetwarzanie danych osobowych z użyciem stacjonarnego sprzętu komputerowego oraz karotek odbywa się wyłącznie na obszarze wyznaczonym przez Administratora Danych.
2. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą urządzeń przenośnych może odbywać się poza obszarem przetwarzania danych wyłącznie za zgodą Administratora Danych.
3. Szczegółowy wykaz pomieszczeń tworzących obszar w którym przetwarzane są dane osobowe określa załącznik Nr 1 do Polityki.

§ 13

1. W celu ograniczenia dostępu osób postronnych do pomieszczeń , w których zlokalizowano przetwarzanie danych osobowych, należy zapewnić, aby:
a) drzwi wejściowe były zabezpieczone tak, aby otwarcie z zewnątrz mogło nastąpić wyłącznie przez uprawnione osoby,
b) wydawanie kluczy do pomieszczeń podlegało rejestracji, z jednoczesnym poświadczeniem przez osobę odbierającą, faktu otrzymania kluczy o oznaczonym numerze,
c) pomieszczenia, w których znajdują się serwery były wyposażone w miarę możliwości w sprawne systemy klimatyzacji, ochrony przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej,
d) pracownicy Administratora Danych są zobowiązani do przestrzegania zasad określających dopuszczalne sposoby przemieszczania się osób trzecich w obrębie pomieszczeń , w których przetwarzane są dane osobowe,
e) przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach może odbywać się wyłącznie w obecności użytkowników lub za zgodą Administratora Danych.

§ 14

1. Stały dostęp do pomieszczeń , w których przetwarzane są dane osobowe, mają tylko użytkownicy oraz Informatyk Administratora Danych.
2. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, osób innych, niż wymienione w ust. 1, jest możliwy wyłącznie w obecności, co najmniej jednego użytkownika lub za zgodą Administratora Danych.
3. Zakaz wyrażony w ust. 2 dotyczy innych, niż określeni w ust. 1, pracowników Administratora Danych oraz pracowników służb technicznych, porządkowych, itp.
4. Przebywanie użytkownika po godzinach pracy w pomieszczeniach, w których przetwarzane są dane osobowe jest dopuszczalne jedynie za zgodą lub wiedzą kierownika komórki organizacyjnej.

§ 15

1. W trakcie prac technicznych wykonywanych przez osoby trzecie w pomieszczeniach, przetwarzanie danych jest zabronione.

§ 16

1. Administrator Danych jest odpowiedzialny za całość zagadnień dotyczących ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.
2. W celu sprawnego wykonywania swoich zadań Administrator Danych jest uprawniony do użytkownikom wykonywania określonych zadań.
3. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, a także do ścisłej współpracy z Administratorem Danych. W tym celu zobowiązani są do:
a) pisemnego wnioskowania o rejestrację nowych zbiorów danych osobowych,
b) występowania z wnioskami w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 17

1. Szczegółowy wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów zastosowanych do ich przetwarzania określa załącznik Nr 2 do Polityki.

ROZDZIAŁ IV
Kontrola przestrzegania zasad zabezpieczenia ochrony danych osobowych

§ 18

1. Administrator Danych sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych.
2. W przypadku nieobecności Administratora Danych, osobę zastępującą wyznacza Administrator Danych lub osoba przez niego upoważniona dokonuje okresowych kontroli i oceny funkcjonowania mechanizmów zabezpieczeń oraz przestrzegania zasad postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych.
3. Przedmiotem kontroli, o których mowa w ust. 2 powinno być w szczególności:
a) funkcjonowanie zabezpieczeń systemowych,
b) prawidłowo funkcjonowania mechanizmów kontroli dostępu do zbioru danych,
c) funkcjonowanie zastosowanych zabezpieczeń fizycznych,
d) zasady przechowywania kartotek,
e) zasady i sposoby likwidacji oraz archiwizowania zbiorów archiwalnych,
f) realizacja procedur wdrożonych przez Administratora Danych w zakresie ochrony danych.
4. Administrator Danych prowadzi rejestr dokonywanych kontroli oraz ustaleń , wniosków i zaleceń z nich wynikających, a także nadzoruje ich wykonywanie.
5. Z kontroli, o których mowa w ust. 2 należy sporządzać protokoły, które przechowuje Administrator Danych.

ROZDZIAŁ V
Postępowanie w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych

§ 19

1. Przed przystąpieniem do pracy użytkownik obowiązany jest dokonać sprawdzenia stanu urządzeń komputerowych oraz oględzin swojego stanowiska pracy, w tym zwrócić szczególną uwagę, czy nie zaszły okoliczności wskazujące na naruszenie lub próby naruszenia ochrony danych osobowych.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia okoliczności wskazujących na naruszenia ochrony danych osobowych, użytkownik zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia o tym fakcie Administratora Danych lub upoważnioną przez niego osobę.
3. Obowiązek określony w ust. 2 ciąży równie na pozostałych pracownikach Administratora Danych.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 mają zastosowanie zarówno w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych gromadzonych w systemach informatycznych, jak i w kartotekach.

§ 20

1. Do czasu przybycia Administratora Danych lub upoważnionej przez niego osoby, zgłaszający:
a) powstrzymuje się od rozpoczęcia lub kontynuowania pracy, jak również od podejmowania jakichkolwiek czynności, mogących spowodować zatarcie śladów naruszenia bądź innych dowodów,
b) zabezpiecza elementy systemu informatycznego lub kartotek, przede wszystkim poprzez uniemożliwienie dostępu do nich osób nieupoważnionych,
c) podejmuje, stosownie do zaistniałej sytuacji, wszelkie niezbędne działania celem zapobieżenia dalszym zagrożeniom, które mogą skutkować utratą danych osobowych.
2. Postanowienia ust. 1 mają zastosowanie zarówno w przypadku naruszenia, jak i w przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych.

§ 21

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia okoliczności wskazujących na naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator Danych lub osoba przez niego upoważniona, po przybyciu na miejsce:
a) ocenia zastałą sytuację, biorąc pod uwagę w szczególności stan pomieszczeń , w których przetwarzane są dane oraz stan urządzeń , a także identyfikuje wielkość negatywnych następstw incydentu,
b) wysłuchuje relacji osoby, która dokonała powiadomienia,
c) podejmuje decyzje o toku dalszego postępowania, stosownie do zakresu naruszenia lub zasadności podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych.

§ 22

Administrator Danych lub upoważniona przez niego osoba sporządza z przebiegu zdarzenia raport, w którym powinny się znaleźć w szczególności informacje o:
a) dacie i godzinie powiadomienia,
b) godzinie pojawienia się w pomieszczeniach, w których przetwarzane są dane,
c) sytuacji, jaką zastał,
d) podjętych działaniach i ich uzasadnieniu.

§ 23

Administrator Danych lub osoba przez niego upoważniona podejmuje kroki zmierzające do likwidacji naruszeń zabezpieczeń danych osobowych i zapobieżenia wystąpieniu ich w przyszłości. W tym celu:
a) w miarę możliwości przywraca stan zgodny z zasadami zabezpieczenia systemu,
b) o ile taka potrzeba zachodzi, postuluje wprowadzenie nowych form zabezpieczenia, a w razie ich wprowadzenia nadzoruje zaznajamianie z nimi osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.

§ 24

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia okoliczności wskazujących na naruszenia ochrony danych osobowych, użytkownik może kontynuować pracę dopiero po otrzymaniu pozwolenia od Administratora Danych lub osoby przez niego upoważnionej.
2. W przypadku zaginięcia komputera lub nośników magnetycznych, na których były zgromadzone dane osobowe, użytkownik posługujący się komputerem niezwłocznie powiadamia Administratora Danych lub upoważnioną przez niego osobę, a w przypadku kradzieży występuje o powiadomienie jednostki policji.
3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 Administrator Danych lub upoważniona przez niego osoba podejmuje niezbędne kroki do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, sporządza protokół z zajęcia, który powinna podpisać także osoba, której skradziono lub, której zaginął sprzęt.
4. W przypadku kradzieży komputera razem z nośnikiem magnetycznym Administrator Danych lub upoważniona przez niego osoba podejmuje działania zmierzające do odzyskania utraconych danych oraz nadzoruje proces przebiegu wyjaśnienia sprawy.

§ 25

1. Osoba zatrudniona przy przetwarzaniu danych osobowych za naruszenie obowiązków wynikających z niniejszej Polityki bezpieczeństwa oraz przepisów o ochronie danych osobowych ponosi odpowiedzialność przewidzianą w Regulaminie Pracy, Kodeksie Pracy oraz wynikającą z ustawy o ochronie danych osobowych.

ROZDZIAŁ VI
Postępowanie w wypadku klęski żywiołowej

§ 26

1. Klęską żywiołową jest katastrofa, spowodowana działaniem sił przyrody takich jak ogień , huragan, woda lub ich przejawami.

§ 27

1. W przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego konieczność przeprowadzenia ewakuacji osób lub mienia z pomieszczeń , w których przetwarzane są dane osobowe, mają zastosowanie przepisy niniejszego rozdziału oraz innych przepisów szczególnych.
2. O zagrożeniu, jego skali i podjętych krokach zaradczych pracownik ochrony zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora Danych lub osobę przez niego upoważnioną w każdy możliwy sposób.
3. Numery telefonów Administratora Danych i osób, z którymi należy się kontaktować na wypadek klęski żywiołowej powinny być znane pracownikom.

§ 28

1. Osoby biorące udział w akcji ratunkowej, mają prawo wejść do pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe bez dopełniania obowiązku, o którym mowa w § 14 ust.2 Polityki.

§ 29

1. W przypadku ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego użytkownicy, przebywający w pomieszczeniach, w których przetwarzane są dane osobowe, obowiązani są do przerwania pracy, a w miarę możliwości przed opuszczeniem tych pomieszczeń do:
a) zamknięcia systemu informatycznego,
b) zabezpieczenia danych osobowych gromadzonych w kartotekach.

§ 30

1. W czasie trwania akcji ratunkowej i po jej zakończeniu Administrator Danych oraz obecni użytkownicy powinni, w miarę możliwości, zabezpieczać dane osobowe przed nieuprawnionym do nich dostępem.
2. Obowiązek ten ciąży w równym stopniu na innych pracownikach Administratora Danych, obecnych przy akcji ratunkowej.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§ 31

1. Polityka jest dokumentem wewnętrznym, zawiera dane , których ujawnienie mogłoby spowodować utratę danych chronionych w związku z czym nie może być udostępniania osobom nieupoważnionym w żadnej formie.

§ 32

1. Administrator Danych jest obowiązany zapoznać z treścią Polityki każdego pracownika oraz użytkownika.
2. Użytkownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o tym, iż został zaznajomiony z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), obowiązującą Polityką bezpieczeństwa oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik Nr 3 do Polityki
4. Oświadczenia przechowywane są w aktach personalnych pracownika.

§ 33

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Użytkownicy zobowiązani są do bezwzględnego stosowania przy przetwarzaniu danych osobowych postanowień zawartych w niniejszej Polityce.